Et kort blik på undersøgelsen og dens konklusioner

Forskningen bag bogen ”Intellectual Property Rights Management – Rookies, Dealers, Strategists & Strategic Dealers” (Palgrave Macmillan 2015) giver et unikt indblik i sammenhængene mellem virksomheders udnyttelse af IPR og deres økonomiske præstation. Bogen præsenterer forskellene på forskellige IP-arketyper målt på forskellige regnskabstal og ved brug af forskellige metoder. Her præsenterer vi hovedkonklusionerne om den økonomiske effekt af en virksomheds IPR-indsats.

Den økonomiske præstation følger IPR-typen

Når man sammenligner grupper af virksomheder, er det som regel svært at konkludere hvilke faktorer, der er skyld i, at grupperne præsterer forskelligt. I denne analyse har forskerne haft adgang til et datasæt, der både består af mange virksomheder og mange forskellige data om disse virksomheder, bl.a. antal ansatte, typer af ansatte, antal IP-rettigheder og industri. Forskerne har derfor kunne bruge en meget stærk metode (matched sample-analyse) til at fastslå, at forskelle i økonomisk præstation målt på parametre som indtægter, bruttoavance, overskud før skat og værditilvækst kan tilskrives forskel i den måde, som virksomhederne håndterer IPR på.

Udvalgte resultater

  • Virksomhederne i undersøgelsen har et varierende antal patenter, varemærker, designrettigheder og brugsmodeller. Det konkluderes, at det ikke er antallet af rettigheder, der giver udslag i indtjeningen, men derimod, hvordan virksomheden forholder sig til dem.
  • De virksomheder, der handler og/eller arbejder strategisk med IPR (Dealers, Strategists og Strategic Dealers), har højere indtægter end de, der ikke har denne adfærd (Rookies).
  • Strategic Dealers og Dealers klarer sig bedre end Strategists på alle parametre og Strategic Dealers klarer sig endnu bedre end Dealers på flere områder.

Hvis man skal se samlet på typerne og økonomisk præstation, er konklusionen, at Rookies præsterer dårligst, efterfulgt af virksomheder, der slet ikke har IPR-overvejelser [1] . Herefter kommer Strategists, der er strategiske omkring IPR, men har fravalgt handel. Den bedste præstation ses hos Dealers og Strategic Dealers, hvor sidstnævnte er en smule bedre end førstnævnte [2] .

Det kan altså konkluderes, at der er en entydig fordel i at høre til det segment, der handler med IP – og den fordel bliver endnu stærkere, hvis virksomheden også er strategisk omkring IP. Hvis man slet ikke har overvejelser omkring handel med eller strategisk brug af IPR, er der ingen fordel i at have mange IP-rettigheder. Tilhører en virksomhed de IP-kategorier der præsterer dårligst, viser undersøgelsen, at det er vigtigere at fokusere på handel end på strategi. Af de interviews der også underbygger undersøgelsen kan dog ses, at det tager tid for en virksomhed at ændre IPR-adfærden, og at de strategiske IPR-overvejelser også kan understøtte, at virksomheden er opmærksom på mulighederne for at handle med IPR. På den baggrund anbefaler forskerne i undersøgelsen, at virksomhederne både udvikler en strategisk tilgang til IPR, samt udnytter mulighederne i køb, salg og licensering af IP-rettigheder.

Er du blevet interesseret i at se flere resultater fra forskernes arbejde, kan du læse mere i bogen ”Intellectual Property Rights Management – Rookies, Dealers, Strategists and Strategic dealers” (Palgrave Macmillan 2015).[1] I undersøgelsen indgår en stor gruppe virksomheder, der har svaret ”ikke-relevant” på samtlige spørgsmål om IPR-strategi og handel. De benævnes ”IP-inactives” i undersøgelsen, da de også har meget få IP-rettigheder, sammenlignet med de øvrige virksomhedstyper. Gruppen udgør ca. 50 % af virksomhederne i analysen.

[2] Undersøgelsen er en en-til-en sammenligning af de enkelte grupper, for hvert økonomisk parameter. Således kan fx Dealers og Strategists præstere bedre end Rookies på indtjening, mens kun Dealers præsterer bedre end Rookies, når det gælder overskud før skat. Rangordningen er derfor foretaget ved at se på, hvilke typer der oftest overgås af andre. Strategic Dealers placeres højere end Dealers, da de overgår de øvrige grupper med større signifikans.